اولین جلسه کمیته بررسی شکایات شرکت های دانش بنیان در محل دبیرخانه شورای عالی عتف برگزار و شکایات و اعتراضات دریافتی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفتند.​

به گزارش پرس شیعه به نقل از شورایعالی علوم تحقیقات و فناوری، کمیته بررسی به شکایات شرکت های دانش بنیان در دبیرخانه شورای عالی عتف امروز ۱۳ اردیبهشت تشکیل شد.

این اقدام در راستای اجرای ماده ۷ قانون حمایت از موسسات و شرکت های دانش بنیان، بوده است.

اولین جلسه کمیته بررسی شکایات شرکت های دانش بنیان امروز ۱۳ اردیبهشت در محل دبیرخانه شورای عالی عتف برگزار و جهت رفع چالش های شرکت های دانش بنیان و ارائه و پیشنهاد راهکارها و اقدامات لازم، شکایات و اعتراضات دریافتی،مورد بررسی کارشناسی قرار گرفتند.

با راه اندازی سامانه دریافت شکایات شرکت های دانش بنیان در اواخر اسفندماه سال گذشته، شرکت ها و موسسات متقاضی استفاده از مزایای قانون دانش بنیان می توانند در طول فرایند یا نتیجه ارزیابی و تایید صلاحیت، چگونگی دریافت حمایت ها و تسهیلات و یا سایر موانع و مشکلات مرتبط با صیانت از شرکت های دانش بنیان نسبت به ثبت شکایات و اعتراضات خود اقدام کنند.