توده های انقلابی بحرین خود را برای مشارکت فعال در حرکت مردمی در حمایت از راه شهید “آیت الله نمر باقر النمر” آماده می کنند.

به گزارش پرس شیعه، این قیام مردمی بنا به دعوت و فراخوان عمومی جریان های انقلابی مخالف در بحرین شکل می گیرد.
جریان های انقلابی بحرین با صدور بیانیه مشترکی از مردم این کشور خواستند تا خود را برای اتخاذ اقدامات بعدی در همین راستا آماده کنند.
جریان های مزبور از تمام اقشار ملت انقلابی بحرین خواستند تا در انتظار صدور بیانیه بعدی مشترک آنها باشند که در آن جزئیات مربرط به این حرکت مردمی در پنجمین سالروز آغاز انقلاب این کشور شرح داده خواهد شد.