حسینی قلعه بهمن گفت: افراد ساکن در طبقه چهارم در آیین هندو به صورت مادرزادی در جایگاهی عالی قرار می گیرند، در حالی که ممکن است حتی اشخاصِ متعلق به این طبقه خلافکار و یا جنایتکار باشند.

به گزارش پرس شیعه، برنامه شعبده شوم رادیو گفت و گو با موضوع بررسی ادیان نوظهور و فرق انحرافی هندوئیسم، با حضور حسینی قلعه بهمن (عضو هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)  و مدیرمسئول نشریه معرفت ادیان) و محمدرسول ایمانی (عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی) روی آنتن رفت.

در این برنامه حسینی قلعه بهمن با اشاره به افرادی که هندو متولد می شوند، گفت: افرادی که به صورت مادرزاد هندو بوده و هندو متولد می شوند را می توان در چهار طبقه ی مجزا مورد تحلیل و شناسایی قرار داد؛ به طوری که هر فرد بعد از تولد تا آخر عمر در طبقه ی مشخص شده باقی خواهد ماند.

وی افزود: کمال گرایی در هندوهای مادرزادی فقط محدود به طبقه ی مشخص شده است، به طوری که افراد در صورت احساس کمال بیش از حد در تولد بعدی به طبقه ی بالاتر ارتقا می یابند.

عضو هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با اشاره به این که بالاترین طبقه در آیین هندو «براهمن» نام دارد، اظهار داشت: طبقه ی چهارم از آیین هندو همواره نصیب کسانی می شود که عزیزترین افراد در نزد خداوند هستند.

وی در خصوص ویژگی های طبقه چهارم در آیین هندویسم اضافه کرد: هندوها افرادی که در طبقه چهارم آیین هندو هستند را رابطه ای میان انسان و خدا می دانند، بر همین اساس ارزشمندترین انسان ها نزد هندو ها افراد متعلق به این طبقه هستند.

حسینی قلعه بهمن با اشاره به این که انتخاب افراد در آیین هندو همواره به صورت تکوینی است، عنوان کرد: افراد ساکن در طبقه چهارم در آیین هندو به صورت مادرزادی در جایگاهی عالی قرار می گیرند، در حالی که ممکن است حتی اشخاصِ متعلق به این طبقه خلافکار و یا جنایتکار باشند.

وی همچنین در ادامه افزود: به دلیل انتخاب های تکوینی در آیین هندو، تفسیر دین و متون مختص به افرادی است که در طبقه های بالاتر قرار دارند.

وی با اشاره به کثرت انحراف و تحریف در آیین هندویسم، عنوان کرد: تحریفات و شایعات در متون آیین هندویسم به قدری زیاد هستند که مطالب اصیل و ناب این آیین را در قالبی مملو از تحریف پنهان کرده اند.

در ادامه ی برنامه محمدرسول ایمانی با بیان این که امروزه بستر بسیاری از آیین های نوظهور و انحرافی از آیین هندوئسیم نشات می گیرند، گفت: آیین هندو تمام انسان ها را بر اساس ذات آن ها طبقه بندی کرده و با پدید آوردن نظامی طبقاتی در درجات انسانی، کرامت افراد را ارزیابی می کند.

وی در خصوص نظام طبقاتی آیین هندو، اظهار داشت: نظام طبقاتی در آیین هندو یکی از عوامل شوم در این آیین است، به طوری که اصلاح گران آیین هندو نیز همواره منتقدِ نظام طبقاتی بوده اند.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به ویژگی های طبقاتی در دین اسلام، عنوان کرد: دین اسلام کرامت ذاتی و کرامت اکتسابی تفاوت هایی را قائل است، به طوری که در مباحث مربوط به استعداد و قابلیت های انسانی تمامی افراد شرایطی مشابه به هم دارند.

وی با بیان این که بر اساس دین اسلام تمامی انسان ها از نظر کرامت ذاتی موقعیت و شرایط برابری دارند، اذعان داشت: در مقام عمل و کسب فضایل اخلاقی و انسانی، افراد مختلف نسبت به تلاش خود دارای درجات مختلفی از کرامت های اکتسابی هستند.

محمدرسول ایمانی با تاکید بر این که گرامی ترین انسان ها نزد خدا با تقواترین افراد هستند، گفت: انسان های با تقوا همواره در نظر خداوند کریم ترین افراد هستند.