محققین دانشگاه بازل سوئیس یک ژن تنظیم کننده کلیدی برای تشکیل دریچه های قلبی را شناسایی کرده اند. تشکیل این دریچه ها فرایندی حیاتی برای تکوین طبیعی جنینی قلب است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، قلب اولین اندام دارای عملکرد طی تکوین جنین مهره داران محسوب می شود. در انسان، در هفته ۴ بارداری، قلب شروع به تپیدن می کند. متاسفانه، بیماری های قلبی مادرزادی یکی از شایع ترین ناهنجاری های تکوینی محسوب می شوند و آن ها را می توان یکی از دلایل اصلی مرگ نوزادان در زمان تولد یا بعد از تولد دانست.

یکی از این ناهنجاری های قلبی مربوط به تشکیل دریچه های قلبی است که در تنظیم فشار و جریان خون در بطن های قلبی نقش دارند.

تیمی از محققان در دانشگاه بازل ژنی به نام HAND۲ را شناسایی کر ده اند که یک تنظیم کننده کلیدی برای شروع تشکیل دریچه های قلبی در جنین های موش است. مطالعات گذشته با استفاده از مدل های موشی فاقد HAND۲ نشان داده است که این ژن جریان خروجی و تکوین بطن راست را تنظیم می کند.

در ادامه آن ها مشاهده کردند که قلب های موتاسیون یافته برای HAND۲ فاقد  بالشتک های قلبی هستند که به طور طبیعی به دریچه های قلبی تبدیل می شوند. به طور طبیعی سلول هایی که به این بالشتک ها تبدیل می شوند متحمل بازآرایی های سلولی پیچیده ای می شوند و از پوشش دیواره قلبی کنده شده و به درون بالشتک ها مهاجرت می کنند و آن ها را پر می کنند.

از آن جایی که این مکانیسم برای تکوین قلب حیاتی است، جایگزینی های دریچه های قلبی، یکی از شایع ترین جراحی هایی است که صورت می گیرد و یکی از امیدواری ها این است که مطالعات زیست پزشکی منجر به مهندسی دریچه های جایگزین از سلول های بنیادی شود.

این کشف که HAND۲ یک تنظیم کننده کلیدی فرایندهای تنظیم ژنی و  سلولی دخیل در تشکیل دریچه های قلبی است می تواند گامی بزرگ در جهت مهندسی دریچه های قلبی جایگزین از سلول های بنیادی باشد.