خسرو باقری استاد دانشگاه در فایل صوتی شنبه های تربیتی به فلسفه تربیت در دوران کودکی پرداخته است.

به گزارش پرس شیعه، خسرو باقری استاد دانشگاه تهران  گفت: بعضی پیشنهاد داده اند که فلسفه کودکی مانند فلسفه هنر و فلسفه علم در نظر گرفته شود و دارای آن ساختار باشد تا به طور متمرکز  درباره کودکی بحث فلسفی داشته باشیم.

وی ادامه داد: وقتی راجع به فلسفه کودکی  می پردازیم می بینیم تاریخ طولانی در این زمینه وجود دارد مثلا یکی از تصورات این است که کودکان بزرگسالان ناقص هستند و این نگاه را به افلاطون و ارسطو بازگردانده اند. افلاطون در بعضی از دیالوگ های خود مفهوم رفتار کودکانه را به کار برده و این مفهوم حاکی از این بوده که کودکی دوران ضعف و خامی است و چنین تعریفی به این معنی است که کودک با مقیاس بزرگسالی سنجیده شود.

این فایل صوتی را در بالا می توانید بشنوید.