دانشگاه صنعتی شریف با هدف صیانت از حقوق مادی و معنوی پژوهشگران و مقابله با تخلفات پژوهشی کارگروه «سلامت پژوهش» ایجاد کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، نظر به اهمیت توجه به اخلاق پژوهش و صیانت از حقوق مادی و معنوی پژوهشگران و مقابله با تخلفات پژوهشی و در راستای اجرای دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی ابلاغی از سوی وزارت علوم، کارگروه «سلامت پژوهش» با حضور جمعی از اعضای هیات علمی برجسته این دانشگاه و مدیران مرتبط تشکیل شد.

سیاست گذاری و برنامه ریزی برای صیانت از سلامت پژوهش و پیشگیری از تخلفات احتمالی پژوهشی در دانشگاه، فرهنگ سازی و ترویج در این راستا و بررسی تخصصی تخلفات پژوهشی ارجاع شده به این کارگروه و ارائه نظر مشورتی به مراجع ذیربط برای رسیدگی از جمله وظایف اصلی این کارگروه است.

دبیرخانه این کارگروه در ساختمان معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف مستقر است و علی پورجوادی استاد دانشکده شیمی دانشگاه برای مدت دو سال به عنوان رئیس این کارگروه منصوب شده است.

اعضای هیات علمی و دانشجویان می توانند با مراجعه به ریاست و یا دبیرخانه کارگروه نظرات و پیشنهادات و نیز موارد احتمالی را ارائه کنند.