شماره ۵۴ فصل‏نامه علمی ـ پژوهشی «معرفت فلسفی» در زمینه علوم فلسفی در زمستان ۱۳۹۵ منتشر شد.

به گزارش پرس شیعه، در این شماره از فصل‏نامه علمی ـ پژوهشی «معرفت فلسفی» مقاله های زیر منتشر شده است:

تبیین ضرورت وجودی عقل فعال از دیدگاه ابن‏ سینا / محمدحسین عباسی ( ص ۷ )

بررسی دیدگاه مخالفان قاعده حداکثری سنخیت علت و معلول / حجت اللّه مرزانی (ص ۲۷)

گذر از متافیزیک / عباسعلی امیری ـ محمد فنائی اشکوری (ص ۵۳ )

کارکردهای علیت تحلیلی در برهان / سیدمصطفی موسوی اعظم (ص ۷۳ )

بررسی تکوینی یا اعتباری بودن حق از دیدگاه آیت اللّه مصباح / سیدعباس موسوی ـ سیدمحمدرضا موسوی (ص ۹۵ )

روش علامه طباطبائی در استنباط مسائل علوم انسانی دستوری از آموزه های ارزشی دین/ عباس گرائی ـ علی مصباح (ص ۱۱۳ )

تاریخ دلیل تباین / مهدی عظیمی (ص ۱۴۳ )

صاحب امتیاز  فصل‏نامه علمی ـ پژوهشی «معرفت فلسفی»، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و سردبیر آن رضا اکبریان است. هئیت تحریریه آن عبارتند از: کتر احمد احمدی، دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر رضا اکبریان، دکتر محسن جوادی، حجت الاسلام محمد حسین زاده یزدی، دکتر محمد سعیدی مهر، دکتر حسین غفاری، دکتر محمد فنایی، حجت الاسلام غلامرضا فیاضی و دکتر محمد لگنهاوزن.