کارگروه تخصصی نظارت بر تدوین اسناد بالادستی طرح های کلان ملی تشکیل شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، دکتر وحید احمدی دبیرکل شورای عالی عتف، طی حکمی ماموریت اجرای بند ۴-۳مصوبه هجدهمین جلسه شورای عالی عتف را به معاونت اجرایی دبیرخانه شورای عالی تفویض کرد.

ایجاد هماهنگی، نظارت بر تدوین و تأیید فنی اسناد بالادستی طرحهای کلان ملی از جمله وظایف این کارگروه خواهد بود.

مطابق این بند از مصوبه دبیر کل شورای عالی عتف، رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، رئیس ستاد طرحهای کلان ملی پژوهش و فناوری شورای عالی عتف، یک تا سه نفر صاحب نظر سیاستگذاری علم و فناوری به انتخاب و حکم دبیرکل، دبیر کمیسیون تخصصی مربوطه، مدیر طرح کلان مربوطه، نماینده دستگاه سفارش‌دهنده مربوطه، نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست‌ جمهوری و نماینده سازمان برنامه و بودجه در این کارگروه عضویت خواهند داشت.

تصمیمات این کارگروه پس از تایید دبیرکل شورای عالی عتف لازم الاجرا خواهد بود.