شماره اول فصلنامه علمی پژوهشی «تعلیم و تربیت» در سال ۳۳ منتشر شد.

به گزارش پرس شیعه، شماره اول فصلنامه تعلیم و تربیت در سال سی و سوم و در بهار ۹۶ به چاپ رسیده است.

در این شماره مطالبی از جمله شکل گیری سواد زیست محیطی کودکان بر اساس برنامه درسی راهبردی، برنامه ریزی چندبعدی و بسته یادگیری چندرسانه ای، کاوشگری در مورد مراحل و روند تدوین سند برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران و …آمده است.

این فصلنامه توسط پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش منتشر می شود.