حضرت آیت الله سبحانی گفتند: تفسیر قرآن باید با روش، تفسیر قرآن به قرآن و استفاده از روایات تفسیری و تدبر عمیق انجام شود و اگر ما متوجه منظور قرآن نشدیم، مشکل از ماست و مشکل قرآن نیست.

به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله سبحانی بعد ازظهر امروز در مراسم درس تفسیر سوره ملک که در مدرسه حجتیه برگزار شد گفتند: خداوند در آیه پنجم سوره ملک به مساله بسیار مهمی اشاره می کنند و به همین دلیل این آیه را از آیات مشکله قرآن بیان کرده اند.

ایشان افزودند: خداوند در این آیه بیان می کنند، ما آسمان اول را با مصابیح و چراغ هایی زینت دادیم؛ چراغ در این آیه به معنی نجم است زیرا در شب، آسمان با این ستارگان روشن می شود؛ مساله دومی که خداوند در این آیه بیان کرده اند آن است، این مصابیح عامل رمی شیاطین است؛ بخش سوم این آیه نیز بیان می دارد که ما آتش را برای آنها آماده کرده ایم.

معظم له بیان کردند: بخش اول و سوم این آیه تقریبا مشخص است، ولی بخشی که باید روی آن به شدت تفکر و تدبر کرد، بخش دوم این آیه است که خداوند بیان می دارد که ما شهاب و مصابحی را عاملی برای دور کردن شیطان از آسمان و ملااعلی قراردادیم.

این مرجع تقلید اظهارکردند: معنی این آیه را باید از چهار سوره ای که در آیات مشابهی نسبت به این آیه دارند باید جستجو کرد؛ در سوره های حجر، جن و الصافات این مفهوم بیان شده است که ما آسمان را با کواکب زینب دادیم؛ تفسیر قرآن باید با چنین روش هایی یعنی تفسیر قرآن به قرآن و استفاده از روایات تفسیری و تدبر عمیق انجام شود و اگر ما متوجه منظور قرآن نشدیم، مشکل از ماست و مشکل قرآن نیست.

حضرت آیت الله سبحانی گفتند: در شان نزول این آیه بیان شده است که در زمان جاهلیت، افرادی به نام کاهنان زندگی می کردند که با استخدام اجنه و شیاطین آنها با رابه مرز آسمان دوم می فرستادند تا آنها از اسراری که بین فرشتگان در حال رد و بدل است آگاه شوند و این اطلاعات را در اختیار کاهنان قراردهند تا این افراد مردم را نسبت به آینده مطلع کنند.

معظم له بیان کردند: از این آیات مشخص است که این جریان تا زمان بعث رسول اکرم(ص) ادامه داشته است اما در این زمینه شبهاتی بیان شده است که از جمله آنها، مفهوم شهاب در زبان عربی است؛ این گروه بیان می دارند که شهاب به معنی آتش هایی است که به صورت خط مستقیم از بالا و از سوی کرات دیگر به سوی زمین می آیند و در جو زمین منفجر می شوند.

ایشان گفتند: نکته ای که باید در پاسخ این افراد بیان کرد آن است که خداوند چنین مفهوم عالی را از زبان عربی بیان نکردند چون چنین لغتی که بتواند چنین مفهومی را برساند در زبان عربی آن زمان وجود نداشت و به همین دلیل از شهاب استفاده کردند و شهاب نیز یک نوع کنایه و استعاره از آن آتش است.

معظم له بیان کردند: شبهه دیگری که شبهه افکنانی که به دنبال صراط های مستقیم به جای صراط مستقیم هستند مطرح می کنند آن است که چگونه افرادی چون یوری گاگارین و آرمسترانگ و فاتحان ماه با چنین شهاب سنگ هایی برخورد نکرده اند؟

ایشان گفتند: نکته اصلی اینجاست که امثال یوری گاگارین و آرمسترانگ تنها به ماه صعود کردند و نتوانستند به ملا اعلی برسند؛ در اینجا بیان شده است که شیاطین می خواستند به ملا اعلی برسند که به واسطه بعثت دیگر نتوانستند از حمله آتشین مصابیح در امان بمانند.

حضرت آیت الله سبحانی اظهارکردند: سید قطب و مغنیه بیان کرده اند، به دلیل اینکه متوجه منظور خدا نمی شوند این آیه را تفسیر نمی کنند و قطعا کار خوبی انجام داده اند زیرا اگر کسی نمی تواند آیه ای را تفسیر کند بهتر است این کار را نکند تا اینکه یک تفسیر اشتباه را به دیگران القا کند و آن را به خدا نسبت دهد؛ علامه طباطبایی در خصوص این آیه تفسیری عرفانی بیان می کنند که ممکن است صحیح نیز باشد.