رویای دانشمندان برای دستکاری و اعمال تغییر در ارگانیسم های زنده بدن انسان به منظور مقابله با بیماری ها و حتی ساخت رایانه هایی بر همین مبنا یک گام به تحقق نزدیکتر شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از انگجت، چالش اساسی برای عملی کردن این هدف ضرورت اعمال تغییرات ژنتیکی گسترده در ارگانیسم های بدن انسان است تا شکلی از حیات که مدنظر دانشمندان است به وجود آید.

محققان برای رسیدن به این هدف راهی برای بازنویسی محتوای موجود در رشته های زیاد و گسترده ای از ژنوم های بدن انسان با استفاده از دی ان ای های مصنوعی یافته اند.

این پژوهشگران با دستکاری باکتری سالمونلا از طریق ایجاد تغییرات جزء به جزء در قطعات مختلف دی ان ای توانسته اند برای اولین بار ژن هایی قابل رشد در مخمرها تولید کنند که کیفیت آنها به تدریج افزایش می یابد. نتیجه این فرایند ابداع نوع جدیدی از باکتری سالمونلا با ۱۵۵۷ جابجایی و تغییر در ۱۷۶ ژن بوده است که تغییری اساسی و بی سابقه در یک ارگانیسم نسبتا ساده محسوب می شود.

نکته مهم سالم بودن باکتری است که در نهایت در قالب این فعل و انفعال به وجود آمده است. رشد این باکتری هم به سرعت نمونه های طبیعی آن بوده و مشکل جدی در این زمینه به وجود نیامده است.

اجرای این فرایند هنوز در مراحل اولیه خود است و لذا قرار نیست در آینده نزدیک رشد باکتری های دستکاری شده در بدن انسان آغاز شود. اما سهولت دستکاری باکتری سالمونلا در بدن موجودات زنده و نه در محیط آزمایشگاهی دانشمندان را به تسهیل مهندسی ژنتیک و دستکاری اساسی محتوای دی ان ای بدن انسان که علم پزشکی را متحول خواهد کرد، امیدوار کرده است.