شخصیت ها و فعالان بحرینی به انحلال جمعیت وعد از سوی آل خلیفه واکنش نشان دادند و این اقدامات را بیهوده و در راستای تشدید بحران در این کشور دانستند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از به نقل از شبکه های اجتماعی، فعالان بحرینی به انحلال جمعیت وعد از سوی آل خلیفه واکنش نشان دادند.

رضی الموسوی (دبیر کل سابق وعد)بیان کرد : انحلال وعد بحران بحرین را به پایان نخواهند رساند بلکه آن را عمق بخشیده و زخمی بجا خواهد گذاشت که کل وطن از آن رنج خواهد برد ، انحلال وعد پایان راه نیست ، شعاری که وعد مبنی بر « وطن امانت و فساد بس است» سر داد همچنان پابرجا ست.

فریده غلام (از اعضای شورای مرکزی وعد، همسر ابراهیم شریف) اعلام کرد: وعد و اصول آن مبنی بر دفاع از حق ، به رسمیت شناختن و همراهی با مردم همچنان باقی است.

سید عباس الشبر (مسوول دایره آزادی های دینی انجمن حقوقی سلام) نیز بیان کرد: ما همه وعد هستیم، بحرین باید عرصه ی آزادی و قبول نظر مخالف گردد، شهروندان بازگشتی از مسیر نخواهند داشت تا بحرین تبدیل به (وطنی) برای همه گردد.

مجید میلاد عضویت جمعیت الوفاق بحرین گفت: فرد برنامه ریز آینده روشن سیاسی این کشور کیست؟ پاسخ: چنین فردی وجود ندارد !

علی الأسود از نمایندگان سابق پارلمان بحرین بیان کرد: آیا نظام تصور کرده با تمامی اقدامات مخرب بر ضد احزاب از جمله انحلال و برچیدن آنها می تواند معارضین را ساکت کند ؟ ⁦

یوسف ربیع از فعالان حقوق بشری بحرین اعلام کرد: نظام با حکم انحلال وعد ضربه دیگری به ارگانهای معارضه زد، اما تاریخ سیاسی وعد با تصمیمات انفعالی قابل محو شدن نیست.

شیخ حسین الاکرف از دیگر فعالان بحرینی گفت: نظام با انحلال جمعیت‌های سیاسی​ و سلب اختیارات مجلس ملی ، انحصار طلبی و عدم اعتقاد خود به مشارکت سیاسی و اکثریت ملی را اعلام کرد.