کمیته مکلف به تنظیم طرح قانون مبارزه با خشونت و نفرت به اسم دین، اولین پیش نویس این قانون را به پایان رساند تا آن را به هیئت علمای بزرگ الازهر ارائه دهد تا مورد بررسی قرار گیرد. بعد از بررسی هیئت علما به مجلس نمایندگان تقدیم می شود.

به گزارش پرس شیعه؛ کمیته مکلف به تنظیم طرح قانون مبارزه با خشونت و نفرت به اسم دین، اولین پیش نویس این قانون را به پایان رساند تا آن را به هیئت علمای بزرگ الازهر ارائه دهد تا مورد بررسی قرار گیرد. بعد از بررسی هیئت علما به مجلس نمایندگان تقدیم می شود.

انتظار می رود که تصویب این قانون منجر به کاهش خشونت و تعصبی که برخی گروهک ها و جریان های فکری افراطی مروج آن هستند ، شود و ارزش های شهروندی و همزیستی مسالمت آمیز را در بین مردم برجسته کند.

احمد طیب شیخ الازهر چندی پیش کمیته ای را برای تنظیم و آماده سازی طرح قانون مبارزه با خشونت و نفرت به اسم دین تشکیل داده بود.

هدف از تصویب این قانون، جرم انگاری تشویق به خشونت و نفرتی است که به نام دین صورت می گیرد. و این امر در چارچوب تلاش های الازهر برای مبارزه با خشونت و افراطی گری، کار برای گسترش سخنرانی های روشنگرانه و مبارزه با افکار منحرف کننده و خارج از ادیان انجام می گیرد تا فرهنگ بخشش و برادری میان مردم گسترش یابد و از آنچه موجب کینه توزی و نفرت میان مردم می شود، جلوگیری شود.