یازدهمین جلسه نشست مطالعات راهبردی «قدرت نرم و جنگ نرم» به همت گروه پژوهشی جامعه و امنیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، گروه پژوهشی جامعه و امنیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی یازدهمین جلسه نشست مطالعات راهبردی «قدرت نرم و جنگ نرم» با موضوع: تحلیل و بررسی قدرت نرم ایران پس از انقلاب اسلامی  (با تمرکز بر دهه اخیر) را با سخنرانی  محمدکاظم بصیرتی برگزار می‌کند. دبیر نشست مطالعات راهبردی «قدرت نرم و جنگ نرم» اصغر افتخاری است.

این نشست دوشنبه مورخ ۲۲ خرداد از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶در محل سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، واقع در بزرگراه کردستان، خیابان دکتر صادق آیینه‌وند (۶۴ غربی)، برگزار می شود.