محققان پژوهشگاه رویان نگرش زوج های نابارور، پژوهشگران و درمانگران را در خصوص زمان انسان محسوب شدن یک جنین مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از مهر، دکتر رضا سامانی، مدیر گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری پژوهشگاه رویان در گفتگو با مهر اظهار داشت: زمانی که از لحاظ فقهی جنین را می توان انسان کامل نامید سن ۱۹ هفتگی آن (برابر با ۱۲۰ روزگی) است.

وی با بیان اینکه پژوهشگران، زوج های نابارور و درمان کنندگان در این حوزه نظرات مختلفی دارند، عنوان کرد: از این رو در صدد آمدیم تا در یک طرح پژوهشی نظرات آنان را بدانیم.

وی گفت: طی این تحقیق، ۴۰۶ فرد نابارور مراجعه کننده به پژوهشگاه رویان، ۵۴ نفر از کارکنان بخش‌های درمان ناباروری و ۴۹ محقق جنین شناسی پژوهشگاه رویان در خصوص ماهیت جنین انسانی در سنین مختلف آن مورد پرسش قرار گرفتند.

به گفته وی، این موضوع در تصمیم گیری برای انجام پژوهش بر روی جنین انسانی موثر است.

سامانی با بیان اینکه فقها معتقدند که ولوج روح در جنین  در ۱۹ هفتگی است، گفت: در این زمان جنین یک انسان کامل محسوب می شود اما این جنین از زمان لانه گزینی در رحم زندگی خود را به سوی انسان شدن شروع کرده و در مسیر تکامل است.

وی ادامه داد: نگرش مردم، زوج های نابارور، پژوهشگران و درمان کنندگان این حوزه می تواند نسبت به نظرات فقهی و قانونی می تواند متفاوت باشد که ممکن است در اثر بی اطلاعی از این مطالب باشد. این نگرش می تواند در تصمیم گیری درباره تحقیقات و کار با جنین انسانی موثر باشد. اکثریت هر سه گروه پژوهش جنین را پس از ۱۹ هفتگی انسان می دانستند بنابرین هر سه گروه مورد پژوهش نظری مشابه فقها داشتند.

سامانی گفت: با وجود اینکه از نظر اخلاق پزشکی، جنین بعد از لانه گزینی در رحم مادر یک انسان بالقوه است اما در بین زوجهای نابارور تنها ۱۹ درصد به این مسئله اعتقاد داشتند. این اعتقاد در بین کادر درمان به ۲۷ درصد رسید و در بین محققین به بیشترین تعداد یعنی ۵۱ درصد رسید که بیش از نیمی از آنان است.

سامانی افزود: در مورد جنین آزمایشگاهی نیز بیشترین تعداد از هر سه گروه اعتقاد داشتند که نه انسان بالقوه است و نه بالفعل که با ایده های اخلاقی و فقهی سازگاری دارد.

وی با بیان اینکه در این تحقیق مشخص شد که نظرات این ۳ گروه با هم متفاوت و نیز در برخی موضوعات با مسائل حقوقی و فقهی نیز اختلاف دارد.

وی نیاز به اطلاع رسانی توسط رسانه ها را در اینگونه مسائل ضروری شمرد.

منبع؛ مهر