حضرت آیت الله نجفی با اشاره به اهمیت اجرای قانون در جامعه و حفظ کرامت انسان ها گفتند: همه باید در برابر قانون یکسان باشند.

به گزارش پرس شیعه؛ گروهی به نمایندگی از وزارت نفت عراق با حضرت آیت الله بشیر نجفی از مراجع تقلید عراق دیدار کردند.

حضرت آیت الله نجفی در این دیدار با اشاره به اهمیت اجرای قانون در جامعه و حفظ کرامت انسان ها گفتند: همه باید در برابر قانون یکسان باشند.

ایشان افزودند: هدف از قانون اساسی این است که عدالت در جامعه اجرا شود و از این رو خود قانون هم نیازند افراد و شخصیت هایی است که آن را به دور از منافع شخصی و گروهی خود و با هدف حمایت از فقرا و مستضعفان اجرا کنند و این حق شهروندان است که با تکیه بر قانون احساس قدرت کنند و آن را حافظ حقوق خود بدانند.