کتاب «مدرنیته‌ متأخر و تغییر اجتماعی» با عنوان فرعی (بازسازی زندگی اجتماعی و فردی) نوشته یعقوب احمدی و پرویز سبحانی از سوی انتشارات کویر منتشر شد.

به گزارش پرس شیعه، کتاب «مدرنیته‌ متأخر و تغییر اجتماعی» با عنوان فرعی (بازسازی زندگی اجتماعی و فردی) نوشته برایان هیفی به همت یعقوب احمدی و پرویز سبحانی ترجمه از سوی انتشارات کویر با شمارگان ۷۵۰ نسخه در ۲۷۲ صفحه به بهای ۲۰ هزار تومان منتشر شد.

در مقدمه نویسنده بر این کتاب آمده است: در این کتاب پاره‌ای از مباحث مرتبط با هم مطرح می‌شود. در بخش نخست کتاب (فصول ۲ تا ۵) عنوان می‌شود که علایق جامعه‌شناختی نسبت به «فضای مدرن» تحت تاثیر تغییرات یا «دگرگونی‌های» اساسی در مفاهیم نظری مدرنیته قرار گرفته‌اند. مباحث فصول ۲ تا ۵ نشان می‌دهند که سه تغییر فراگیر ساخت‌یابی، ساختارشکنی و بازسازی مدرنیته، پیامدهای جدی برای نظم اجتماعی و تغییر اجتماعی به همراه دارند که در بخش دوم کتاب (فصول ۶ تا ۸) با تمرکز بر موضوعات مرتبط با زندگی شخصی تشریح می‌شوند.

نویسنده هدف از نگارش این کتاب را در مقدمه چنین بیان می کند: بحث اصلی کتاب بر تفاوت تصویر پروژه‌ی جامعه‌شناسی که از مفاهیم متنوع مدرنیته ظاهر می‌شود متمرکز است؛ البته، به‌طورخاص، تمرکز آن بر تصویر بازسازگرا از جامعه‌شناسی که از نظریه‌ مدرنیته‌ بازاندیشانه اخذ می‌شود، است. ارتباط میان تصاویر متفاوت از مدرنیته و جامعه‌شناسی مسئله‌ است که در کل کتاب مورد بررسی قرار می‌گیرد و در فصل پایانی نیز عمدتاً بر دیدگاه بازسازگرا تأکید می‌گردد. رهیافت های اولیه برای ساخت یابی مدرنیته و رهیافت های بعدی برای ساخت زدایی آن، نمایانگر نوعی جهت گیری مطابق با پروژه جامعه شناسی بوده است.

این کتاب از  ۹ فصل مشتمل بر: مقدمه – روایت های بنیادی مدرنیته و منطق تغییر اجتماعی – چرخش ساختار شکنانه –  پست مدرنیته و چرخش فرهنگی – مدرنیته متاخر و چرخش بازاندیشانه – بازسازی خود و هویت – ارتباط بازاندیشانه و صمیمیت – مرگ، مهارت زدایی و سیاست زندگی – و در نهایت فصل نهم جامعه شناسی بازاندیشی یا جامعه شناسی باز اندیشانه؟ تشکیل شده است. 

در فصل نهم، نقدها نسبت به نظریه‌ مدرنیته‌ بازاندیشانه و جامعه‌شناسی زندگی شخصی بازاندیشانه‌ای که این تئوری مطرح می‌کند را ارائه می‌دهد. توجه به این موضوعات به طرح پرسش‌های مهمی درباره‌ نوع تلاش جامعه‌شناختی برای بازسازی و قرارگرفتن به عنوان جزئی از آن، منجر می‌شود.

در پشت جلد کتاب در معرفی این اثر می‌خوانید:‌ کتاب مدرنیته متاخر و تغییر اجتماعی با معرفی ایده‌های بنیانگذاران تفکر اجتماعی از جمله مارکس، دورکیم، وبر، زیمل و فروید و آثار کلیدی نظریه پردازان مهم معاصر از جمله لاکان، فوکو، لیوتارد، بودریار، باومن، گیدنز و بک و با ارزیابی محاسن تز «مدرنیته متاخر» در تقابل با ایده‌ هواداران «پست مدرنیته» آغاز می‌شود. همچنین این کتاب به ایده‌های فمنیستی و پسا استعماری در رابطه با مطالعه تجربه مدرن و پست مدرن نیز توجه می‌کند. نویسنده با ارائه مثال‌هایی از زندگی شخصی (از جمله خود و هویت، زندگی ارتباطی و صمیمی، مرگ، مردن و سیاست‌ زندگی) نظریه را با زندگی واقعی پیوند می‌دهد. کتاب حاضر محتوای جدید، مفید، و ایده‌آلی درباره نظریه اجتماعی معاصر و تغییر اجتماعی برای دانشجویان جامعه‌شناسی، مطالعات فرهنگی و نظریه اجتماعی است.