انجمن ایرانی تاریخ و پژوهشکده علوم تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نشست نقد و بررسی کتاب « مبانی اجتماعی تاریخ ایران» را برگزار می کند.

 به گزارش پرس شیعه، انجمن ایرانی تاریخ و پژوهشکده علوم تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نشست نقد و بررسی کتاب « مبانی اجتماعی تاریخ ایران» را برگزار می کند.

این نشست شنبه ۱۱ شهریور ماه ساعت ۱۴ الی ۱۶  با حضور فریدون الهیاری (نویسنده کتاب) و  شهرام یوسفی فر و علیرضا ملایی توانی به عنوان ناقدان این اثر در محل سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در بزرگراه کردستان نبش خیابان  دکتر صادق آئینه وند(۶۴غربی)  برگزار می شود.