متن شایعه

“ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ
‏« ﺑﺎﻧﻮﯼ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻗﺮﺁﻥ ﻣﯿﺨﻮﻧﺪ ﻭ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮﺩ
ﺳﻮﺍﻝ : ﭼﺮﺍ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟
ﺑﺎﻧﻮﯼ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ :ﺁﺧﻪ ﯾﻪ ﺁﺭﺍﻣﺸﯽ ﻗﺮﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﺷﮏ ﺍﺯ
ﭼﺸﺎﻡ ﺟﺎﺭﯼ ﻣﯿﺸﻪ …
ﺳﻮﺍﻝ : ﺑﺰﺍﺭ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟
ﺁﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﯿﺶ
ﺍﻟﺮِّﺟﺎﻝُ ﻗَﻮَّﺍﻣُﻮﻥَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻨِّﺴﺎﺀِ ﺑِﻤﺎ ﻓَﻀَّﻞَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑَﻌْﻀَﻬُﻢْ ﻋَﻠﻰ ﺑَﻌْﺾٍ ﻭَ ﺑِﻤﺎ
ﺃَﻧْﻔَﻘُﻮﺍ ﻣِﻦْ ﺃَﻣْﻮﺍﻟِﻬِﻢْ ﻓَﺎﻟﺼَّﺎﻟِﺤﺎﺕُ ﻗﺎﻧِﺘﺎﺕٌ ﺣﺎﻓِﻈﺎﺕٌ ﻟِﻠْﻐَﻴْﺐِ ﺑِﻤﺎ ﺣَﻔِﻆَ ﺍﻟﻠَّﻪُ
ﻭَ ﺍﻟﻼَّﺗﻲ ﺗَﺨﺎﻓُﻮﻥَ ﻧُﺸُﻮﺯَﻫُﻦَّ ﻓَﻌِﻈُﻮﻫُﻦَّ ﻭَ ﺍﻫْﺠُﺮُﻭﻫُﻦَّ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻤَﻀﺎﺟِﻊِ ﻭَ
ﺍﺿْﺮِﺑُﻮﻫُﻦَّ ﻓَﺈِﻥْ ﺃَﻃَﻌْﻨَﮑُﻢْ ﻓَﻼ ﺗَﺒْﻐُﻮﺍ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻦَّ ﺳَﺒﻴﻼً ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﮐﺎﻥَ ﻋَﻠِﻴًّﺎ
ﮐَﺒﻴﺮﺍً
ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺯﻧﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺁﻧﮑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ
ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮﯼ ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ ِ ﻭ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﺧﻮﯾﺶ ﺍﻧﺪ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺍﻟﺸﺎﻥ ‏( ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺎﻥ ‏) ﺧﺮﺝ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﭘﺲ ﺯﻧﺎﻥ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﻄﯿﻊ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﭘﺎﺱ ﺁﻧﮑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﻫﻢ ِ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ . ﻭ ﺯﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ
‏( ﻧﺨﺴﺖ ‏) ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ‏( ﺑﻌﺪ ‏) ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺑﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ
ﺩﻭﺭﯼ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻭ
‏( ﺍﮔﺮ ﺳﻮﺩ ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ ، ‏) ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺰﻧﯿﺪ ، ﭘﺲ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺍﻃﺎﻋﺖ
ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ، ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮ ‏( ﺁﺯﺍﺭ ‏) ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍﻫﯽ ﻧﺠﻮﯾﯿﺪ ، ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻭ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺳﺖ .
ﺁﯾﻪ ۳۴ ﺳﻮﺭﻩ ﻧﺴﺎ
ﺳﻮﺍﻝ : ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺯﺩﻧﺘﻮﻧﻮ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﻗﺮﺁﻥ
ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺍﯾﻦ ﺁﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﯾﺴﺖ
ﺑﺎﻧﻮﯼ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ :ﺑﺮﻭ ﮐﻔﺮ ﻧﮕﻮ …. ‏»
ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻋﻘﻞ ﻧﻘﻄﻪ ﯼ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﺪ … . “

پاسخ شایعه

۱. نویسنده شبهه با برداشت ناقص و غلط از قرآن و با توهین به ۱.۷ میلیارد مسلمان ، از منطق و عقلانیت می گوید ، در حالیکه فرد اهانت کننده از عقلانیت به دور است .

۲. قوامیت مردان بر زنان به معنای سلطه، زورگویی و اجحاف مردان به زنان نیست و “قوامون علی النسا” به معنای سرپرستی، کارپردازی و نگهبانی مرد برای زن است، چرا که خانواده نیاز به رهبر و سرپرستی واحد دارد.

۳. این مسئولیت به دلیل ویژگیهای خاص مردان بر عهده مرد قرار گرفته و این رهبری در قرآن با نفی کوچکترین استبداد و تنها در دایره رضای خدا مجاز است و ملاک برتری نزد خدا تقواست .

۴. ویژگیهای مورد نظر در مردان :
* غلبه تفکر مرد بر نیروی عاطفه و احساسات او
* داشتن بنیه و نیروی جسمی بیشتر در جهت دفاع از حریم خانواده
* تعهد مالی در برابر زن و فرزندان نسبت به پرداخت هزینه های زندگی

۵. اسلام اطاعت زن را تنها در اموری که وظیفه زن است مانند “آمیزش و امور واجب” می داند ، نه در امور منزل و کار .
حتی اسلام برای زن در این امور حق درخواست اجرت نیز در نظر گرفته و هیچ نظامی همچون اسلام چنین حقوقی را به زن نداده است.

۶. برای فهم آیات قرآن باید به سنت نیز مراجعه نمود چرا که معصومین (ع) مفسران قرآن هستند.
“سوره نحل آیه ۴۴”
زن در کلام معصومین (ع) :
* پیامبر اکرم (ص) : زن لعبت است، هر کس او را گرفت مراقب باشد که ضایعش نسازد .
* پیامبر اکرم(ص) :
آیا جای تعجب نیست که کسی همسرش را بزند و آنگاه با او دست به گردن شود ؟!
* امام علی (ع) :
زن چون گُلى است (ظریف و آسیب پذیر) نه قهرمان و کار فرما.
و …

۷. زن در آیات قرآن :
* دستور به مردان در مورد خوش رفتاری با زنان خود “نساء، ۱۹”
* زن مکمل ، زینت و حافظ مرد “بقره‌، ۱۸۷”
* مایه خیر و آرامش “روم‌، ۲۱”
و …

۸. دستورات اسلام مراتبی دارد و انجام هر مرحله منوط به انجام مراحل قبل و بی نتیجه بودن آنهاست مانند همین آیه :
الف ) پند و اندرز دهید!
ب ) در بستر از آنها دوری نمایید!
ج ) آنها را تنبیه کنید!
د ) اگر از شما پیروی کردند ، راهی برای تعدّی بر آنها نجویید!
* مرحله تنبیه شرایطی دارد و منظور زدن با چوب مسواک و مانند آن است که سخت و دردآور نباشد و بدون اثر و آسیب باشد . این روش اصولا زدن محسوب نمی شود ! و در واقع نوازشی توام با تذکر جدیست. پیشوایان معصوم ما صراحتا این مطلب را تشریح فرموده اند .

۹. اسلام در دوره ای برای زن کرامت و حقوق مختلف در ابعاد مدنی ، اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی قائل شده که در جایجای جهان ، زن بدون کوچکترین حق فردی یا اجتماعی و در حکم یک کالا خرید و فروش می شد و یا همراه جسد شوهرش سوزانده می شد و …