طباطبایی دو سه دهه است که پروژه روی سر انداختن پتوی «نداریم» بر محافل علمی کشور را پی گرفته است و ظاهراً هر قدر که پیش می رود بیشتر به توهمی بودن پروژه خود پی می برد.

به گزارش پرس شیعه، متن زیر یادداشتی از حجت الاسلام مهدوی زادگان عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است که در ادامه می خوانید؛

دکتر سید جواد طباطبایی در پاسخ به این پرسش که چرا در ایران فاقد فیلسوف سیاسی در ابعاد جهانی هستیم؟ چنین گفته است: «جواب مشخصی به این سوال ندارم. همین قدر می دانیم که چنین فیلسوفی تا اطلاع ثانوی نداریم. این واژه «نداریم» خیلی مهم است. ما گاهی اوقات فکر می کنیم که چیزهایی را داریم. به این خاطر که پتوی «آنچه خود داشت»  روی سر خودمان انداخته ایم. اما ۵۰ سال دیگر که از خواب برخیزیم می گوییم «آنچه خود داشت» نیز دیگر نداریم!»

 طباطبایی دو سه دهه است که پروژه روی سر انداختن پتوی «نداریم» بر محافل علمی کشور را پی گرفته است و ظاهراً هر قدر که پیش می رود بیشتر توهمی بودن پروژه خود و واقعی بودن «آنچه خود داشت» پی می برد. برای همین است که نام سنتی سیاستنامه را برای نشریه تخصصی خود در حوزه فلسفه سیاسی، بر می گزیند.

البته تمثیل دکتر طباطبایی را در مورد روشنفکری ایران صادق می دانم. این جریان حقیقتاً از مدت زمان کمی پیش از مشروطیت تا کنون نتوانسته فیلسوف سیاسی در مقیاس جهانی عرضه کند. حتی حمایت های بی دریغ حکومت غربزده پهلوی به این جریان، توفیقی به بار نداشت. کتاب های حجیم طباطبایی در شرح اندیشه سیاسی روشنفکری ایران همگی برای انداختن پتوی «آنچه خود داشت» این جریان است. ولی در باطن، کاملاً بر نداریم آنها واقف است. 

میان ندیدن و اراده ندیدن فرق آشکاری است و کسی نمی تواند این فرق را انکار کند. پاسخ طباطبایی مستند بر اراده ندیدن است و نه مشاهده نکردن. قریب به چهل سال است که نظام سیاسی در ایران تاسیس شده است که به کنشگری فعال و تاثیر گذار در سطح منطقه‌ای و جهانی شناخته شده است. فلسفه سیاسی این نظام از میراث غنی ایرانی – اسلامی بهره برده است و مبتنی بر اصل مترقی و متعالی امامت است. و موسس آن، فیلسوف و فقیهی است که شهرت جهانی دارد.

به گفته مقام معظم رهبری، در هیچ کجای جهان، انقلاب و جمهوری اسلامی را بی نام خمینی ره نمی شناسند. وقتی نظام سلطه جهانی به گفته خودش علیه ایران، تحریم فلج کننده به راه انداخته است، نشانه قدرت جهانی فلسفه سیاسی امامت است. و الا دلیلی ندارد که نظام سلطه جهانی در چنین سطحی از خصومت و دشمنی علیه یک ملت ظاهر شود. حالا دکتر طباطبایی نمی خواهد این حقیقت را ببیند، مشکل خودش و دوستان همفکرش است ولی جهان عظمت فلسفه سیاسی امامت را می بیند و امام خمینی ره را به عنوان فیلسوف سیاسی  پذیرفته است و برای فهم ایشان و فلسفه سیاسی وی مراکز مطالعاتی و اندیشکده های راهبردی تاسیس کرده است.