دفتر کرسی‏های نقد، نظریه ‏پردازی و آزاد اندیشی پژوهشگاه با همکاری دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی‏های نظریه‏ پردازی، نقد و مناظره نشست «عرفان و فلسفه از منظر تفکر فازی» را برگزار می ‌کند.

به گزارش پرس شیعه، دفتر کرسی‏های نقد، نظریه ‏پردازی و آزاد اندیشی پژوهشگاه با همکاری دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی‏های نظریه‏ پردازی، نقد و مناظره پانزدهمین کرسی ترویجی با رویکرد «عرضه و نقد ایده علمی» را با عنوان: «عرفان و فلسفه از منظر تفکر فازی» برگزار می ‏کند.

این نشست سه شنبه ۲۶ تیرماه ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ با حضور هادی وکیلی به عنوان ارائه کننده و بیوک علیزاده و عبدالرسول عمادی به عنوان ناقدین  برنامه در محل سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  واقع در بزرگراه کردستان، خیابان دکتر صادق آیینه‌وند (۶۴ غربی) برگزار می شود.