زمان برگزاری نشست ارتباطات علم و ترویج علم که قرار بود چهارشنبه ۲۸ تیرماه برگزار شود به تاریخ ۳۱ تیرماه تغییر یافت.

به گزارش پرس شیعه، زمان برگزاری اولین نشست از سلسله نشست های تبیین مفهوم ترویح علم، نشست ارتباطات علم و ترویج علم از چهارشنبه ۲۸ تیرماه به شنبه ۳۱ تیرماه تغییر یافت.

برگزار کننده این مراسم ضمن عرض پوزش از تغییر تاریخ برگزاری نشست به استحضار می‌رساند، نشست مذکور در تاریخ شنبه ۳۱ تیرماه   ۱۳۹۶  ازساعت ۱۵ تا ۱۸ در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار  خواهد شد.