محمدرضا یقینی طی حکمی از سوی آیت الله علی اکبر رشاد ریاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به عنوان مدیر عامل کانون اندیشه جوان ابقا شد.

به گزارش پرس شیعه، محمدرضا یقینی طی حکمی از سوی آیت الله علی اکبر رشاد ریاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به مدت سه سال دیگر به عنوان مدیر عامل کانون اندیشه جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ابقاء شد.

محمدرضا یقینی از سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را به عنوان مدیر عامل کانون اندیشه جوان آغاز کرد و به جهت موفقیت در مدیریت خود طی دوره سه ساله گذشته، برای دومین بار در این سمت ابقا شد.