«استفان دی میستوار» فرستاده ویژه سازمان ملل در سوریه ساعتی قبل برای دومین بار با اعضای هیأت مذاکره کننده سوری در ژنو دیدار کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، «استفان دی میستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل ساعتی قبل با اعضای هیأت مذاکره کننده سوری در ژنو دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، این دومین دیدار فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه با هیأت مذاکره کننده این کشور است.

«بشار الجعفری» که ریاست هیأت مذاکره کننده سوری در مذاکرات ژنو را بر عهده دارد، دیدار اول با دی میستورا را مثبت ارزیابی کرده بود.

گفتنی است، قرار است به زودی مذاکرات مستقیم میان هیأت مذاکره کننده سوری و هیأت معارضان در ژنو آغاز شود.

دی میستورا پیشتر نسبت به موفقیت این مذاکرات ابراز خوشبینی کرده بود.