ماهنامه فرهنگ جامعه و با همکاری انجمن فلسفه تبریز نشست تخصصی «فلسفه و جامعه» را در تبریز برگزار می کند.

به گزارش پرس شیعه، نشست تخصصی «فلسفه و جامعه» با حضور بیژن عبدالکریمی و سید جواد میری به همت ماهنامه فرهنگ جامعه و با همکاری انجمن فلسفه تبریز برگزار می شود.

این نشست دوشنبه ۲ مرداد ساعت ۱۷:۳۰ در محل انجمن فلسفه و فلسفه ورزی تبریز واقع در تبریز، خیابان طالقانی، پشت مصلی جنب بانک صادرات ساختمان شاخه طوبی برگزار می شود.