کتاب «معرفت شناسی اسلامی و علم دینی؛ جستارهایی در علم پژوهی دینی» به ضمیمه دیدگاه آیات جوادی آملی، جعفر سبحانی و مصباح یزدی از سوی دانشگاه معارف اسلامی و دفتر نشر معارف منتشر شد.

به گزارش پرس شیعه، کتاب «معرفت شناسی اسلامی و علم دینی؛ جستارهایی در علم پژوهی دینی» به ضمیمه دیدگاه  آیات جوادی آملی، جعفر سبحانی و مصباح یزدی به  کوشش محمد محمدرضایی از سوی دانشگاه معارف اسلامی و دفتر نشر معارف در  ۲۸۸ صفحه و به قیمت ۱۳۰۰۰ تومان منتشر شد.

معرفت شناسی، زیربنای علم دینی و علوم انسانی اسلامی است و بخش قابل توجهی از محتوای آثار حکمای اسلامی، به ارائه، تبیین و اثبات مسائل و اصول معرفت شناختی اختصاص یافته است. در این بخش، نظریه مطابقت در زمینه چیستی صدق معرفت و همچنین نظریه مبناگرایی، در اثبات صدق معرفت، سهم بسزایی دارند و اندیشمندان مسلمان با استفاده از این اصول در علوم مختلف عقلی و نقلی، به نوآوری ‌هایی در عرصه معرفت دینی دست یافته اند.

اثر حاضر، حاصل کوشش علمی چند تن از اساتید محقق در عرصه حکمت اسلامی است که با توجه به ابعاد دو مقوله «معرفت دینی» و «علم دینی» تدوین شده است. محمد محمدرضایی (استاد دانشگاه تهران)،  ابوالفضل ساجدی (دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)،  حمیدرضا شاکرین (دانشیار پروهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)،  رضا حاجی ابراهیم (استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر) و  سید محمدعلی دیباجی (دانشیار دانشگاه تهران)، با تدوین مقالاتی در زمینه یاد شده، بخش هایی از امتداد و تأثیر نظام معرفت شناسی اسلامی را در عرصه معرفت دینی و علم دینی ارائه کرده اند.

این کتاب در شش بخش تدوین شده است. عناوین بخش های این کتاب عبارتند از: معرفت شناسی ( محمد محمدرضایی)، دین شناسی (حجت الاسلام  حمیدرضا شاکرین)، رابطه علم و دین (دکتر سید محمدعلی دیباجی)، فلسفه علم (حجت الاسلام  رضا حاج ابراهیم)، علم دینی (حجت الاسلام  ابوالفضل ساجدی) و ضمائم است. در بخش ضمائم علم دینی از دیدگاه آیت الله جوادی آملی (سخنرانی حجت الاسلام حمید پارسانیا)، علم دینی از دیدگاه آیت الله جعفر سبحانی ( محمد محمدرضایی) و معنای علم دینی از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی آمده است.