فصلنامۀ اخلاق‌پژوهی که با حمایت «پژوهشکدۀ اخلاق و روان‌شناسی اسلامی» منتشر می‌شود، پنجره‌ای گشوده به افق بحث‌های چالش‌برانگیز حوزۀ اخلاق است.

به گزارش پرس شیعه، در مقالۀ نخست با عنوان «برزخ اخلاق‌ورزی در ایران معاصر» نوشته سیدحسن اسلامی اردکانی با نیم‌نگاهی تحلیلی، ماهیت اخلاق‌ورزی و  برخی معضلات و مشکلات اندیشگی و نگرشی اخلاق‌ورزی در ایران معاصر  بازشناسی و بازگو شده است.

هادی صادقی و محمدربیع میرزایی نویسندگان مقالۀ دوم، با  نگاهی تاریخی ـ تحلیلی به نام‌آشناترین تقریرهای کهن و نوظهور  نظریۀ امر الهی – در فلسفۀ اخلاق غرب – و با تحلیل و تمایز نهادن میان تقریرها  وتنسیق‌های گونه‌گون آن به واکاوی نقش و نمود خدا در حوزۀ اخلاق دست یازیده‌اند.

مقالۀ سوم با عنوان«سقط جنین و استدلال آینده‌ای شبیه آیندۀ ما» تألیف علیرضا آل بویه به طرح و نقد استدلال دان مارکوس – موسوم به استدلال آینده‌ای شبیه آیندۀ ما – در هواداری از عدم جواز اخلاقی سقط جنین، اختصاص یافته و نویسنده در پایان کوشیده تا تقریری تازه و تعدیل‌شده و سازگار با اصول و انگاره‌هایی چون دوگانه‌انگاری نفس و بدن و جاودانگی نفس، ارائه دهد که بری و بدور از اشکالات وارد بر تقریر مارکوس باشد.

در مقالۀ «فضیلت گرایی پیشین و معاصر: یونان باستان و پینکافس» نوشته سیدمحمدباقر میرصانع و هادی صادقی افزون بر بازشناسی و بیان شاخصه‌ها و مقومّات فضیلت‌گرایی در دورۀ یونان باستان، به تبیین و تحلیل  دیدگاه ادموند پینکافس در باب «فروکاهش‌گرایی اخلاق» پرداخته شده است.

تبیین وجودشناسانه و معناشناسانۀ محقق اصفهانی از حسن و قبح و لوازم مناقشه‌برانگیز این ایده و ادعا در مقاله ای با عنوان «نقد و بررسی دیدگاه محقق اصفهانی در باب قضایا و ارزش‌های اخلاقی» به همت نویسندگان محمد علی مبینی و حمیده شریفی واکاوی و نقد شده است.

آخرین مقالۀ این شماره نیز نگاهی تحلیلی و نقّادانه دارد به مفهوم ابداعی برنارد ویلیامز با عنوان «بخت اخلاقی» و  تبیین مثال‌ها و استدلال‌هایی که ویلیامز در اثبات نگره‌اش بدان‌ها توسل جسته است که توسط حسین عبادتی؛ محسن جاهد و حسین اترک نگاشته شده است.

فصلنامۀ اخلاق‌پژوهی که به همت جمعی از اخلاق‌پژوهان و با حمایت «پژوهشکدۀ اخلاق و روان‌شناسی اسلامی» منتشر می‌شود، پنجره‌ای گشوده به افق بحث‌های چالش‌برانگیز حوزۀ اخلاق است و بر آن است تا آوردگاه آرا و انظار اندیشمندان و فرهیختگان نواندیش و نظریه‌پرداز باشد و در همین راستا،  پذیرای آثار ارزنده و فاخر علمی و پژوهشی پژوهشگران و اساتید حوزوی و دانشگاهی است.

علاقه‌مندان می‌توانند مقالات پژوهشی خود را از طریق سامانه http://ethics.riqh.ac.ir ارسال کنند.

فصلنامه‌ تخصصی اخلاق‌پژوهی، پذیرای آثار فاخر پژوهشی مربوط و ناظر به حوزه های زیر است:

▪ تحلیل و نقد انگاره‌ها و نظریه‌های فرا اخلاقی؛
▪ بررسی و نقد نظریه‌های اخلاق هنجاری؛ ­­
▪ تبیین و بررسی مسایل نوپدید در حوزۀ اخلاق کاربردی؛
▪ تبیین و تحلیل ربط و ارتباط اخلاق با دیگر حوزه‌ها و پدیده‌ها (رابطۀ اخلاق با دین، هنر، فقه، حقوق، سیاست، روان‌شناسی و….)؛
▪ استخراج اصول اخلاقی از  متون و منابع دینی و تبیین روشمند و عالمانۀ آموزه‌های اخلاقی اسلام؛
▪ بررسی و نقد نظریه‌هاو نوآوری‌های فیلسوفان اخلاق اسلامی؛
▪ معرفی و نقد روشمند و محققانۀ پژوهش‌های ارزنده و تاثیرگذار در حوزۀ اخلاق.