کمیته بین المللی المپیک اعلام کرد مذاکراتی را با نمایندگان دولت کویت در مقر سازمان ملل متحد داشته است تا تعلیق کمیته ملی المپیک این کشور را رفع کند اما دولت کویت ۲بار از امضای توافق نامه خودداری کرده است.

به گزارش پرس شیعه؛ بیری میرو نائب رئیس کمیته بین المللی المپیک در مصاحبه با رویترز گفت: در پایان ماه ژانویه ما به همراه دو نماینده دولت کویت مذاکراتی را برای رفع تعلیق کمیته ملی المپیک این کشور انجام دادیم. این مذاکرات در ژنو در سازمان ملل متحد برگزار شد تا آنها شاهد آن باشند.

وی افزود: این مذاکرات ۵ روز طول کشید و با دو نماینده دولت کویت به توافقاتی رسیدیم که قوانینی را در کمیته ملی المپیک این کشور تغییر دهند، اما در هر دو بار که به توافق رسیدیم از دولت کویت یادداشت هایی از سوی دولت به آن نمایندگان رسید تا این توافق نامه را امضا نکنند.

کمیته ملی المپیک کویت در ماه اکتبر گذشته به خاطر دخالت های مستقیم دولت به امور آن از سوی کمیته بین المللی المپیک تعلیق شد.