انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات نشست اخلاق جنگ و صلح را برگزار می کند.

به گزارش پرس شیعه، انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نشست اخلاق جنگ و صلح را برگزار می کند.

این نشست با حضور سعید حجاریان، داود فیرحی و سجاد حیدری یکشنبه ۲۹ مرداد ساعت ۱۷ در پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات واقع در پایین تر از میدان ولیعصر، خیابان دمشق، برگزار می شود.