کتاب «زمان در اندیشه ملاصدرا و هایدگر؛ گامی در راه تحقق پولی‌لوگ» به قلم رضا دهقانی به همت انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد.

به گزارش پرس شیعه، کتاب «زمان در اندیشه ملاصدرا و هایدگر؛ گامی در راه تحقق پولی‌لوگ» به قلم رضا دهقانی منتشر شد.

این نوشتار نخستین کتابی است که به یکی از مهم‌ترین مسائل تاریخ اندیشه، یعنی مسئلۀ «زمان»، نزد ملاصدرا و هایدگر، دو متفکر برجسته از دو سنت متفاوت، می‌پردازد و مسئلۀ اصلی آن این است که چگونه می‌توان با بررسی اندیشۀ فلسفی این دو فیلسوف مؤسس، گامی در جهت تحقق گفت‌وگو بین این دو فیلسوف در وهلۀ نخست، و بین دو سنت اندیشۀ معاصر غربی و اندیشۀ اسلامی‌شیعی برداشت.

این کتاب همچنین نخستین پژوهشی است که افق فلسفۀ میان‌فرهنگی را برای خود طرح و الگوی پولی‌لوگ را در روش خود در تحقیق استفاده می‌کند.

نویسنده این کتاب، بر این نظر است که زمان در اندیشۀ ملاصدرا و هایدگر، اهمیت زیادی برای پژوهش جهت رسیدن به گفت‌وگو و تمهید برای «گفت‌وگوی چندجانبۀ فرهنگی» یا «پولی‌لوگ»(Polylog) دارد؛ از این‌رو سعی کرده تا به‌جای فلسفۀ تطبیقی به‌معنای رایج، فلسفۀ «میان‌فرهنگی» را جایگزین و الگوی پولی‌لوگ را معرفی می‌کند.

نویسنده کتاب با بیان اینکه فلسفۀ میان‌فرهنگی در مقابل نگرش‌های تک‌فرهنگی، اعم از اروپامحوری و فلسفه‌های قومی، قرار دارد، تأکید می‌کند که این فلسفه، در جهت مخالف هرگونه مطلق‌گرایی در اندیشه حرکت می‌کند و سعی می‌کند تا بستر مناسب برای گفتگوی متفکران فرهنگ‌های مختلف را فراهم کند.

نویسنده همچنین با بیان اینکه گفتگو مهم‌ترین منش فلسفی مورد نیاز زمانه است، پولی‌لوگ را در نسبت مستقیم با گفتگو یا دیالوگ معرفی و تأکید می‌کند که این کتاب در حکم تمهیدی برای گفتگوی چندجانبه یا پولی‌لوگ است؛ الگویی که همۀ متفکران و نیز پژوهشگران را از همۀ سنت‌های موجود فرامی‌خواند تا همگی به تعامل بپردازند و هدف واحدی را معرفی می‌کند که هدفی تنظیمی است و آن مراوده و ارتباط دوجانبۀ قوی میان تمام فرهنگ‌هاست.

کتاب «زمان در اندیشه ملاصدرا و هایدگر؛ گامی در تحقق پولی‌لوگ» از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در ۴۳۴ صفحه و با قیمت ۲۱ هزار تومان وارد بازار نشر شده است.