آیت الله قبلان گفت: تروریست های تکفیری دشمن تمام بشریت هستند و وظیفه مسلمانان و مسیحیان جهان این است در یک جبهه در برابر این تروریست ها بایستند و آنها را نابود کرده، منابع مالی و تسلیحاتی آنها را نیز از بین ببرند.

به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله عبدالامیر قبلان رئیس مجلس اعلای شیعی لبنان جنایت های تروریسیت اسپانیا، فنلاند و لمان را محکوم کرد و آن را اقدامایت وحشیانه و جدید از سوی گروه های جنایتکار تکفیری و تروریست دانست که از اسلام خارج شده، از آموزه ها و دستورات اسلام منحرف شده اند و اقدامات و عملکرد آنها نشان از نهایت توحش دارد، زیرا جنایت های خونبار آنها موجب کشتار شهروندان بی گناه و بی دفاع می شود و هدف آنها هم فقط این است که غریزه جنایت طلب خود را ارضا کنند و از این رو تروریست های تکفیری را می توان دشمن تمام بشریت دانست و وظیفه مسلمانان و مسیحیان جهان این است در یک جبهه در برابر این تروریست ها بایستند و آنها را نابود کرده، منابع مالی و تسلیحاتی آنها را نیز از بین ببرند و هیچ کشوری نیز به این گروه ها پناه دهد.

ایشان افزود: لبنان با ملت، ارتش و مقاومت خود توانست بزرگ ترین پیروزی ها را در برابر تررویسم تکفیری به دست بیاورد و امروز نیز در حامل تکمیل آزادسازی سرزمین های لبنان از دست تروریست ها است و از این رو همه مردم و گروه های لبنان و تمام کشورها باید از لبنان حمایت مالی و سیاسی و نظامی کنند، تا شر تروریست ها از سر لبنان و تمام کشورها و ملت های جهان و منطقه کم شود.