رایزن فرهنگی ایران در عمان با اشاره به لزوم تقویت روابط فرهنگی ایران و عمان زبان فارسی را سرمایه بزرگ این ارتباط دانست.

 به گزارش پرس شیعه، کارگاه علمی ارتقای مهارت های زبان فارسی با همکاری ایران و عمان در مسقط با حضور جمعی از نخبگان عمانی برگزار شد.

در این کارگاه بهمن اکبری رایزن فرهنگی کشورمان در عمان در آغاز این دوره ضمن تشکر از مسئولان باشگاه فرهنگی عمان بر لزوم تقویت روابط فرهنگی دو کشور با توجه به فضای فرهنگی نخبگان عمانی تاکید کرد و زبان فارسی را سرمایه بزرگ این ارتباط خواند.

وی گفت: زبان فارسی زبان فرهنگ و اخلاق و تمدن است. و آموختن آن به شناخت  بیشتر روابط تاریخی دو کشور کمک می کند. هدف از برگزاری این کارگاه که با همکاری باشگاه فرهنگیِ کشور عمان انجام می شود؛ آشنایی کلی با مشخصه های زبان فارسی، آشنایی با خصائص مشترک میان زبان های عربی و فارسی، تمرین مهارتهای ادبیِ فارسی و صرف افعال و متن خوانی و فراگیری واژگان و جمله سازی در زبان فارسی؛ افزون بر تشریح فرهنگ زبان فارسی و ویژگی های تمایزبخش دو زبان عربی و فارسی است.

اکبری افزود: اینگونه کارگاه ها که مرکز آموزش زبان فارسی در کشور عمان با همکاری باشگاه فرهنگیِ این کشور برگزار می کند، با هدف زمینه سازی برای آشنایی با گنجینه های تاریخی و فرهنگی و ادبیِ عربی و فارسی و نیز آموزش واژگان مشترک میان زبانهای عربی و فارسی در ادبیاتِ این دو زبان، به برقراری و توسعه  ارتباط با مؤسسه های غیردولتیِ فعال در حوزه دانشهای زبان و ادبیات فارسی کمک می کند.

لازم به ذکر است نظر به اهمیت موضوع شبکه سراسری سیمای «عمان الثقافی» ضبط خبری از دوره داشت. البته دروس این کارگاه، برای دوستداران ادبیات فارسی صبح روزهای مذکور در دانشکده الخلیج نیز مجددا ارائه خواهد شد.