محققان مرکز ذخایر زیستی و ژنتیکی ایران موفق به شناسایی و ثبت بارکد دی ان ای آبزیان استراتژیک کشور شدند.

به گزارش پرس شیعه، تنوع زیستی هر کشور ذخیره ای ارزشمند و در عین حال آسیب پذیر است. شناسایی اجزای تنوع زیستی، پایش، نگهداری و سازماندهی داده های حاصل از پایش تنوع زیستی و ارائه راهکارهای نوین مدیریت ذخایر ژنتیکی، وظیفه مدون زیست بانکهای کشورهای دنیا است.  

دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی، رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در خصوص این دستاورد گفت: خط شناسه گذاری DNA یا DNA barcoding  ابزاری جدید و جذاب و کارا جهت شناسایی موجودات بر اساس DNA حفاظت شده در پژوهشهای تاکسونومی و تنوع زیستی است.

وی افزود: این روش در سالهای ۲۰۰۳-۲۰۰۲ مطرح شده و به سرعت به عنوان ابزاری استاندارد و جهانی برای شناسایی گونه های مختلف موجود در تنوع زیستی تبدیل شد. خط شناسه  DNA و یا یک بارکدDNA یک توالی کوتاه استاندارد از یک ژن کاملاً شناخته شده میتوکندریایی است.

رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران ادامه داد: به کمک این توالی DNA می توان پی برد که هر جانور، گیاه یا قارچ به چه گونه ای تعلق دارد.

فاضلی افزود: بانک مولکولی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در راستای رسالتی که جهت شناسایی، ثبت، حفظ و نگهداری ذخایر ژنتیکی کشور دارد در قالب طرح پژوهشی اقدام به شناسایی و ثبت بارکد DNA گونه های جانوری استراتژیک، بومی و در معرض خطر ایران کرده است.

فاضلی خاطر نشان کرد: نمونه های جانوری ایران برای اولین بار با شناسنامه  DNAبارکد، زیست بوم و شناسنامه کامل مورفولوژیکی به دنیا معرفی می گردند.

از جمله نتایج این طرح ثبت ۵۳ نمونه ماهی از ۷ گونه آنچوی ماهیان دریای عمان و خلیج فارس شامل Thryssa hamiltonii، Thryssa dussumieri ، Thryssa vitrirostris، Thryssa  sp، Stolephorus indicus، Encrasicholina heteroloba، Encrasicholina punctifer در سایت جهانی DNA بارکد است.