دانشمندان در تلاش هستند تا از تلسکوپ فضایی کپلر برای پی بردن به اسرار ستاره هایی موسوم به هفت خواهران استفاده کنند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از نیواطلس، این ستاره ها که به Pleiades هم شهرت دارند، خوشه ای از ستاره ها هستند که از ستاره های نوع بی با عمر متوسط تشکیل شده اند و با چشم غیرمسلح هم قابل دیدن هستند. با این حال مطالعه و بررسی آنها با توجه به پیچیدگی های موجود ممکن نشده است.

ترکیب ابزار جدید افزوده شده به تلسکوپ کپلر با الگوریتم تازه ابداع شده محققان مرکز Stellar Astrophysics در دانشگاه Aarhus دانمارک سبب خواهد شد تا شناسایی ویژگی ها و اجزای تشکیل دهنده این ستاره ها ممکن شود.

مطالعه ستاره هایی مانند هفت خواهران که نور آنها دارای نوسان است بسیار مورد علاقه ستاره شناسان است زیرا از این طریق می توان به ترکیبات ستاره های مذکور و نیروهای تامین کننده انرژی آنها پی برد. ستاره های یادشده در برخی مواقع به علت خروج شدید انرژی بسیار درخشان تر از خورشید به نظر می رسند، اما در برخی مواقع هم روشنایی اندکی دارند.

ستاره های یاد شده ۴۴۴ سال نوری از زمین فاصله دارند و در کنار هفت ستاره قابل رویت از زمین متشکل از بیش از هزار شی ناشناخته دیگر هم هستند که برخی از آنها را ستاره هایی جوان و گرم و آبی رنگ تشکیل می دهند. دانشمندان با به روز کردن قابلیت های تلسکوپ فضایی کپلر امیدوارند به درکی بهتر از ماهیت این ستاره ها دست یابند.