نخست وزیر انگلیس دراقدامی تاکتیکی تاریخ استعفای خود از قدرت را تعیین کرده، هدف ترزا می از این اقدام، برداشته شدن فشارهای درون حزبی و تمرکز بر مذاکرات برگزیت است و این وعده تحقق نخواهد یافت.

به گزارش پرس شیعه به نقل از مهر، نخست وزیر انگلیس روزهای سخت و دشواری را سپری می کند. قرار است به زودی دور تازه مذاکرات خروج این کشور از اتحادیه اروپا آغاز شود، مذاکراتی که فرجامی برای آن ( حداقل تا کنون) کسی متصور نیست.

دور قبلی مذاکرات برگزیت، با شکست مواجه شد و اصرار دو طرف انگلیسی و اروپایی بر مواضع خود، مانع از ایجاد چشم اندازی روشن در این خصوص شد. از سوی دیگر، اعمال فشار اعضای حزب محافظه کار انگلیس بر ترزا می برای استعفا و کناره گیری از قدرت همچنان ادامه دارد.

برخی اعضای حزب محافظه کار که هنوز در شوک شکست در انتخابات سراسری اخیر هستند، معتقدند تاریخ مصرف سیاسی ترزا می در راس معادلات سیاسی لندن به پایان رسیده و وی نیز به مانند دیوید کامرون، نخست وزیر سابق انگلیس باید از سمت خود استعفا دهد. با این حال ترزا می تاکنون توانسته است با جلب حمایت اعضای ارشد حزب متبوعش، در قدرت باقی بماند.

نخست وزیر انگلیس در اقدامی تاکتیکی و در دیدار با برخی اعضای حزب محافظه کار، تاریخ استعفای خود از قدرت را تعیین کرده است. وی وعده داده است که سال ۲۰۱۹ ( حدود دو سال دیگر) از سمت خود کناره گیری کند و در انتخابات سراسری بعدی به عنوان نامزد حزب محافظه کار حضور نداشته باشد.

هدف ترزامی از این اقدام، برداشته شدن فشارهای درون حزبی و تمرکز بر مذاکرات برگزیت است. با این حال بر همگان مسجل است که ممکن است در سال ۲۰۱۹، ترزا می به این تعهد خود عمل نکند.

بر همگان مسجل است که ترزامی، در برهه حساس فعلی با دغدغه های زیادی دست و پنجه نرم می کند که مذاکرات پیچیده برگزیت تنها یکی از آنهاست. موضوعاتی مانند استقلال اسکاتلند و اختلاف در حزب محافظه کار برسر استمرار نخست وزیری ترزا می و تداوم حضور وی در خانه شماره ۱۰ خیابان داونینگ استریت هر یک می تواند حکم پاشنه آشیل قدرت سیاسی ترزا می را داشته باشد.

در چنین شرایطی، نخست وزیر انگلیس ترجیح داده است با طرح مسئله استعفا و کناره گیری خود از قدرت در سال ۲۰۱۹ میلادی، از شدت فشارها و تنشهای وارده بر خود بکاهد. با این حال بر همگان مسجل است که اظهار نظر اخیر ترزا می به معنای تعهد محکم وی در این خصوص نیست!

بدون شک، اگر وی موفق به حل و فصل بحرانهای موجود در سیاست داخلی و خارجی انگلیس شود (که احتمال آن اندک است)، برای ادامه حضور خود در قدرت زمینه سازی خواهد کرد و به راحتی وعده خود را زیر پا خواهد گذاشت.

به عبارتی بهتر، اظهارات اخیر ترزا می نوعی خرید زمان از اعضای حزب محافظه کار محسوب می شود. ترزا می با این اظهارات، تا حدود زیادی از بار سنگین انتقادات و فشارها علیه خود خواهد کاست.

در نهایت اینکه مخاطب تاکتیک انگلیسی ترزا می بیش از آنکه افکار عمومی انگلیس باشد، اعضای حزب محافظه کار هستند. محافظه کاران به درستی معتقدند که اقدام ترزا می در برگزاری انتخابات زودهنگام، از یک سو منجر به کاهش تعداد نمایندگان حزب محافظه کار در مجلس عوام و از سوی دیگر، منجر به افزایش قدرت جرمی کوربین و دیگر مقامات  حزب کارگر شده است.

محاسبه نادرست ترزا می در خصوص اوضاع داخلی انگلیس و امید واهی وی نسبت به پیروزی در انتخابات زودهنگام، حزب محافظه کار را در مخمصه ای سخت گفتار کرده است.

منبع؛ مهر