وزیر مشاور امور پارلمان در کابینه لبنان، اعلام کرد: اگر میشل عون و نمایندگان جریان ملی آزاد در جلسه انتخاب رئیس جمهور حاضر نشوند، فراکسیون پارلمانی وفاداری به مقاومت، این جلسه را تحریم خواهد کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ محمد فنیش روز دوشنبه تاکید کرد: موضع حزب الله در قبال حمایت از نامزدی میشل عون، به قوت خود باقی ست.

وزیر مشاور امور پارلمان در کابینۀ لبنان، در گفت وگو با روزنامۀ لبنانی “الجمهوریه” ضمن پیش بینی ناکام ماندنِ جلسۀ انتخاب رئیس جمهور در پارلمان به سبب به حدنصاب نرسیدن تعداد نمایندگان، خاطر نشان کرد: هیچ نشانۀ تازه ای وجود ندارد که نویدبخشِ انتخاب رئیس جمهور باشد.

لبنان، از ۲۵ می ۲۰۱۴، با پایان یافتن دورۀ ریاست جمهوری میشل سلیمان فاقد رئیس جمهور است، زیرا پارلمان این کشور در همۀ ۳۴ جلسۀ سابقی که برگزار کرد، نتوانست سیزدهمین رئیس جمهور این کشور را برگزیند. اختلاف سیاسی احزاب، در همۀ این جلسات، مانع از رسیدنِ جلسه به حدنصاب قانونی شده است. برای انتخاب رئیس جمهور، حضور حداقل ۸۶ نماینده از ۱۲۸ نمایندۀ پارلمان الزامی است.