ظاهرا دولت اتاوا به بهانه های امنیتی، صدها پناهجو را که اغلب عراقی هستند، به موطن خود ارجاع داده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، دولت اتاوا صدها نفر از پناهجویانی را که در گریز از جنگ و جدال، به کانادا رفته بودند؛ به کشورهای بحران زده خود بازگردانده است.

طبق اسنادی که به رؤیت رویترز رسیده است، بیش از نیمی از افراد ارجاع داده شده؛ اهل عراق بوده اند.

تشدید فرایند ارجاع پناهجویان در حالی اتفاق می افتد که کانادا با بزرگترین موج درخواست برای سکنی گزیدن در این کشور، طی یک دهه اخیر مواجه است. به این ترتیب، دولت اتاوا با سیل پناهندگانی روبرو است که اغلب آنها از به طور غیر قانونی از مرز آمریکا وارد کانادا می شوند.

در فاصله ژانویه ۲۰۱۴ تا سپتامبر ۲۰۱۷، کانادا ۲۴۹ نفر را به ظن اینکه برای شهروندان کانادایی خطرناک هستند، به موطن خود (۱۱ کشور) بازگردانده است. از این تعداد، ۱۳۴ نفر عراقی، ۶۲ نفر اهل جمهوری دموکراتیک کنگو و ۴۳ نفر نیز افغانستانی هستند.

گفتنی است که طبق قانون، دست کانادا برای ارجاع افرادی که شهروند این کشور نیستند، باز است. با این حال، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل از کشورهای مهاجر پذیر خواسته تا حد امکان از ارجاع دادن پناهجویان بپرهیزند.