آیت الله میرباقری گفت: ما قائل به استحاله غرب هستیم و غرب گریز نیستیم. ما باید تمدن غرب را استحاله کنیم.

به گزارش پرس شیعه، آیت الله سید محمدمهدی میرباقری در فایل صوتی گفت: ما قائل به استحاله غرب هستیم و غرب گریز نیستیم. عده ای غرب گرا هستند و تمامیت غربی را قبول دارند و قرائت دینی را اصلاح می کنند. ما غرب گزین هم نیستیم زیرا سیستم را نمی توان گزینش کرد بلکه باید طراحی کرد. ما باید تمدن غرب را استحاله کنیم. معنی استحاله این نیست که هیچ عنصر مثبتی در غرب وجود ندارد.

وی افزود: اسلام هرگز گزینش نداشته است و هر چه که بوده یا متعلق به انبیای گذشته بوده و یا استحاله کرده است. استحاله به غیر از گزینش کردن است. مواردی که به غیر از سخنان پیامبران بوده توسط اسلام استحاله شده است. فرمول استحاله با گزینش کردن متفاوت است.