نتایج یک نظر سنجی نشان می دهد اکثریت مردم انگلستان خواستار ادامه عضویت کشورشان در اتحادیه اروپایی هستند.

به گزارش پرس شیعه،به نقل از رویترز، شمار انگلیسی هایی که خواستار ادامه عضویت کشورشان در اتحادیه اروپایی هستند از شمار آنهایی که خواستار خروج از اتحادیه هستند بیشتر است.

بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط ComRes برای روزنامه دیلی میل ۵۴ درصد مردم این کشور گفته اند در صورت برگزاری همه پرسی برای ادامه حضور انگلستان در اتحادیه اروپا به ادامه عضویت در این اتحادیه رای خواهند داد.

این درصد بیانگر کاهش ۲ درصدی حمایت مردم انگلیس از ادامه عضویت در اتحادیه اروپا نسبت به ماه دسامبر است.

۳۶ درصد هم اعلام داشته اند به خروج انگلستان از اتحادیه رای خواهند داد که نسبت به نظرسنجی ما دسامبر رشد ۱ درصدی دارد.

همچنین ۱۰ درصد مردم این کشور اعلام داشته اند هنوز در این خصوص تصمیمی نگرفته اند.