مدیر مدرسه سفیران هدایت قزوین گفت: در دید وبازدیدها مسائل شرعی و اسلامی مراعات شود

به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام محمد علی عبداللهی، مدیر مدرسه سفیران هدایت قزوین،در رابطه با ایام تعطیلات عید وهمچنین دید وبازدید ها در این ایام اشاره وگفت: در ایام تعطیلات آن چیزی که در بین مردم ایران مرسوم بوده این است که معمولا مردم ایران دید وبازدیدها وصلحه ارحام صورت می دهند که پسندیده است که از حال همدیگر باخبر می شویم.

وی تصریح کرد: ما به عنوان دید وبازدید صلحه رحم باید دستورات دین وشرع مقدس اسلام باشد وتلاش نماییم که در این ایام در دید وبازدیدها مسایل شرعی –اسلامی از نظر محرم ونامحرم در آن مراعات شده ومنجر به گناه نگردد.

مدیر مدرسه سفیران هدایت خاطرنشان کرد: اگر درمواردی که به عنوان اسراف ورفتارهای خلاف دین مبین اسلام انجام گیرد به شدت باید دوری وپرهیز نمود.

وی عنوان داشت: در روایات اسلامی تشویق بر فرهنگ مهمان نوازی بوده که در جهت تصحیح وتقویت فرهنگ ارائه شده است.

این استاد حوزه ادامه داد: از نظر اسلام شرکت در مهمانی هایی که موجب آلودگی های اخلاقی واعتقادی واخلاقی است وبا کارهای مهم تری در تعارض است پسندیده نبوده وهمیشه مورد نکوهش شده است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از آموزه های دینی ما در مجمموعه فردی وخانواده رعایت اعتدال وصرفه جویی است که اگر این آموزه دینی مورد لحاظ قرارگیردیکی از اتفاقات خوبی در خانواده واجتماع حاصل می شود.