ارتباط تلفنی مشترکان تهرانی در ۳ مرکز مخابراتی ظرف ۳ روز آینده با اختلال همراه است.

به گزارش پرس شیعه، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی الغدیر، سلمان فارسی و شهید عاطف از فردا ۲۶ شهریور ماه آغاز می شود.

با اجرای این عملیات ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات الغدیر با پیش شماره های ۳۳۶۸ الی ۳۳۷۳، ۳۳۰۰ الی ۳۳۰۴، ۳۳۴۳، ۳۶۶۲ در محدوده خیابان های خاوران، شهید دهنادی، شهید بنی طباء، شهید اعظم نظامی و در مرکز مخابرات سلمان فارسی از تاریخ ۲۲۰۶ الی ۲۲۰۹، ۲۲۳۴ الی ۲۲۳۹، ۲۲۱۱ الی ۲۲۱۴، ۲۶۷۶، ۲۶۶۵ در محدوده خیابان های شهید حافظی، بلوار فرحزادی، گلستان یکم به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه خواهد بود.

مشترکان مرکز مخابرات شهید عاطف نیز از ساعت ۲۴ روز یکشنبه به مدت ۶ ساعت در ارتباط تلفنی خود با اختلال مواجه خواهند بود.