کرسی ترویجی عرضه و نقد علمی با موضوع بررسی و نقد تفسیر سیدمحمدباقر صدر و رهیافت های توسعه آن ۲۷ شهریورماه در قم برپا می شود.

به گزارش پرس شیعه، کرسی ترویجی عرضه و نقد علمی با موضوع بررسی و نقد تفسیر سیدمحمدباقر صدر و رهیافت های توسعه آن با حضور حجت الاسلام سعید بهمنی به عنوان ارائه دهنده و حجت الاسلام عبدالله موحدی محب و حجت الاسلام سیدامید موذنی ناقدان این نشست برگزار می شود.

دبیر علمی این نشست به عهده سیدعلی اکبر حسینی است.

این کرسی علمی دوشنبه ۲۷ شهریورماه از ساعت ۱۱ به نشانی قم، ابتدای خیابان معلم، پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، تالار شیخ طبرسی برگزار می شود.

شهید سیدمحمدباقر صدر در واپسین فرصت‌های عمر مبارک خود باب مبحث جدیدی را بر روی شاگردان خود گشود. این مباحث در قالب چهارده درس آخرین بیانات علمی را شکل داده است. پس از حصر و سپس شهادت وی درس‌های یادشده استنساخ و تدوین و در مجموعه‌ای به نام المدرسه القرآنیه منتشر شده است.

او در دو درس نخست به بیان روش تفسیر موضوعی منتج به نظریه می‌پردازد. پنج درس بعدی به نظریه سنت‌های الهی اختصاص یافته و در هفت درس باقیمانده به مبحث عناصر مجتمع و روابط آن در قرآن می‌پردازد. این پژوهش بیش از هر چیز بر دو درس نخست متمرکز شده و روش بیان شده به وسیله وی را بررسی و نقد کرده است. برای تکمیل مباحث به دیگر نوشته‌ها به ویژه نوشته‌های قرآنی وی نیز ارجاع داده شده است.

فصل یکم و دوم پژوهش به مباحثی مقدماتی کلیات و مقایسه روش‌های موضوعی تفسیر اختصاص یافته است. فصل سوم به مطالب اصلی می‌پردازد. در فصل سوم فرایند تفسیر به روش موضوعی از بیانات و نوشته‌های شهید صدر به همراه مؤلفه‌های درون هر فرایند استخراج و مدل مفهومی هر آنها ترسیم شده است. پس از نقد مطالب شهید صدر پیشنهادها در قالب رهیافت‌های توسعه ارائه شده و مدل‌های یادشده توسعه داده می‌شود. مدل مفهومی نهایی که از بیانات و نوشته‌های شهید صدر استخراج‌شده دارای ۹ فرایند و ۳۴ مؤلفه است.