دوفصلنامه سیاست نامه مفید ویژه پاییز و زمستان سال ۹۵ منتشر شد.

به گزارش پرس شیعه، مقاله های درج شده در دوفصلنامه سیاست نامه مفید به این شرح هستند:

فلسفه سیاسی از منظر فارابی و ابن سینا/ احمدرضا یزدانی مقدم

بررسی اصول و سازوکارهای فقهی مشارکت سیاسی در اسلام/ سید مرتضی هزاوه ای و سیده فاطمه حسینی

واقع گرایی سیاسی اهل سنت و جماعت/ احمد بستانی

جنبش ملی و مردم سالاری به مثابه حق تعیین سرنوشت با تاکید بر دهه بیست/ محمود شفیعی و محمدرضا خراطی

منابع مالی داعش/ نسا زاهدی و رضا پورقره خان

پارادایم های علم، چیستی علم سیاست/ محمد پزشکی

دوفصلنامه سیاست نامه مفید توسط دانشگاه مفید منتشر شده است.