فیلم اظهار نظر ابراهیم دینانی راجع به پوشیدن شلوار لی پاره را می توانید در ادامه دریافت کنید.

به گزارش پرس شیعه، فیلم اظهار نظر ابراهیم دینانی راجع به پوشیدن شلوار لی پاره را می توانید از لینک بالا دریافت کنید.

در بخشی از این فیلم آمده است: «انسانی که عقلش را به کار نیندازد با حیوان تفاوتی ندارد. پیروی از مد بدون به کار گرفتن عقل حماقت است.»