معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مسیر پیشرفت کشورها از مسیر علم و دانش و نوآوری می گذرد، گفت: ضروری است از پتانسیل های پارک های علم و فناوری بهره برد.

به گزارش پرس شیعه، دکتر برات قبادیان، به روند شکل گیری رشد، تکامل  و توسعه نسل های مختلف دانشگاهی پرداخت افزود: امروز دانشگاه ها در بسیاری از کشورها از مرحله  آموزش و پژوهش محض عبور کرده و به مرحله کار آفرینی و مسولیت پذیری در نسل های سوم و چهارم خود رسیده اند اما متاسفانه دانشگاه ها در کشورمان هنوز در نسل دوم دانشگاه باقی مانده و نتوانسته اند از این مرحله عبور کنند.

قبادیان ضمن تاکید بر خودکفایی دانشگاه از نظر وابستگی به بودجه دولتی اظهار داشت: دانشگاه ها باید به سمت درآمدزایی و منابع  مالی غیر دولتی  حرکت کنند زیرا به مرور زمان تامین بودجه دولتی مشکل تر شده و در آینده بالاجبار وابستگی دانشگاه ها به بودجه دولتی کم رنگ تر خواهد شد.

وی افزود: دانشگاه ها باید بتوانند بودجه خودشان را از طریق ارتباط با صنعت و حل مشکلات جامعه و نیز از طریق توسعه دانش و خلق ارزش تامین کنند. صنعت یکی از راه های همکاری  دوجانبه و برد برد دانشگاه ها است.

وی تاکید کرد: دانشگاه ها برای رسیدن به توسعه و تکامل باید در اهداف، ماموریت ها و سیاست های کلان خود تجدیدنظر کنند.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، در خصوص استفاده از پتانسیل های موجود در کشور بمنظور استفاده بهینه از امکانات دوجانبه گفت: جزیره ای فکر کردن و کمتر به یکدیگر اعتماد کردن یکی از نقاط ضعف ما در این ارتباط است.

وی با اشاره به وضعیت موجود جایگاه صنعت عنوان کرد: اکنون کشورهای صنعتی نسل چهارم  مراحل رشد و تکامل صنعت خود را بنام  انقلاب صنعتی چارم تجربه می کنند که ما تا رسیدن به این مرحله  از تکامل یافتگی صنعت بسیار فاصله داریم.

وی افزود: صنعت ما برای رسیدن به این مرحله به شدت نیازمند تفکر نوینی برای پیشرفت و رشد و ترقی است که پیشران آن منابع انسانی توسعه یافته است.دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی می توانند در زمینه تربیت منابع انسانی ماهر، متخصص و کارآمد به صنعت کمک کنند.

وی به نقش علم و فناوری در پیشرفت صنعت و توسعه همه جانبه کشور اظهار داشت: هیچ کشوری به مرحله پیشرفت و خود کفایی نمی رسد مگر اینکه بتواند ارتباط منطقی بین صنعت و دانشگاه  را برقرار کند؛ مسیر پیشرفت کشورها از مسیر علم و دانش و نوآوری می گذرد.

 قبادیان ضمن تاکید بر استفاده از پتانسیل های خوب در پارک های علم و فناوری گفت: پارک های علم و فناوری می توانند نقش موثری در شهرک های صنعتی داشته باشند و تجربه تولید محصولات دانش بنیان را به واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی منتقل کنند.

وی ادامه داد: با داشتن آمایش صنعتی از یک سو و نیز آمایش  آموزشی در بخش آموزش عالی از دیگر سو ما می توانیم سیاست های درستی در این زمینه پیاده سازی کنیم که منجر به رسیدن هر دو بخش صنعت، معدن و تجارت و آموزش عالی به اهدافشان شود.