جانشین فرمانده کل ارتش، از زیر دریایی طارق در منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش بازدید کرد.

به گزارش پرس شیعه، امیر احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده کل ارتش امروز شنبه، از زیر دریایی طارق در منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش بازدید کرد.

همچنین امیر سرتیپ پوردستان در ادامه از کارخانجات نداجا در منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش بازدید کرد.