مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی با حضور مقامات عالی رتبه لشگری برگزار شد.

به گزارش پرس شیعه، مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی با حضور سرلشکر حسن فیروز آبادی مشاور فرمانده معظم کل قوا، سردار احمد وحیدی رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی و امیر حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد.