پژوهشگاه حوزه و دانشگاه شماره پاییز و زمستان ۱۳۹۶ مجله «تربیت اسلامی» را با سردبیری محمدجعفر پاک سرشت منتشر کرد.

به گزارش پرس شیعه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه شماره پاییز و زمستان ۱۳۹۶ مجله «تربیت اسلامی» را با سردبیری محمدجعفر پاک سرشت منتشر کرد.

مقاله های زیر در این شماره مجله «تربیت اسلامی» آمده است:

اصول تربیت توحیدی براساس آموزه‌های قرآن و ائمه اطهار از صفحه ۷-۲۷/ کیومرث قیصری گودرزی؛ منصور خوشخویی؛ احمد سلحشوری

تحلیل محتوای کیفی کتاب‌های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از منظر تربیت اخلاقی از صفحه ۲۹-۵۴ /محمد حسنی؛ فاطمه وجدانی

نیازسنجی برنامه آموزشی بر اساس سبک زندگی اسلامی−ایرانی مقطع متوسطه از صفحه ۵۵-۷۰/ پریسا ایران نژاد؛ فاطمه منعمی

تدوین «الگوی کیفیت زندگی کاری اسلامی» در آموزش و پرورش؛ راهکاری جهت تربیت اسلامی نسل آینده از صفحه ۷۱-۹۳/ مهدیه سادات خشوعی

مدل نظری آسیب‌شناسی تربیت عفاف و حجاب در ایران از صفحه ۹۵-۱۱۷ / محمدرضا سالاری فر؛ مهدی بیاتی؛ حسن سالاری‌پور

مقایسه‌ تأثیر آموزش پیش‌دبستانی بر عملکرد انس با قرآن نوآموزان مکتب‌القرآن‌ و سایر مراکز پیش‌دبستانی ۱۳۹۲−۱۳۹۳ ، از صفحه ۱۱۹-۱۴۲/ زهرا شعبانی

چالش در کارکرد تربیتی هنرهای سنتی در مواجهه با نظام آموزشی معاصر (غرب( از صفحه ۱۴۳-۱۵۹ /مینا صدری

ارائه الگوی تربیت جنسی با تکیه بر دیدگاه‌های اندیشمندان مسلمان از صفحه ۱۶۱-۱۸۳/ محمد مزیدی؛ محمد خدمتیان