کارگاه آموزشی «معرفی سیر مطالعاتی کتب حقوقی برای گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی» به همت انجمن علمی دانشجویی الهیات برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، کارگاه آموزشی «معرفی سیر مطالعاتی کتب حقوقی برای گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی» به همت انجمن علمی دانشجویی الهیات برگزار می شود.

این کارگاه آموزشی با ارائه احسان آهنگری، دانشجوی دکتری دانشگاه تهران، برپا می شود.

کارگاه آموزشی «معرفی سیر مطالعاتی کتب حقوقی برای گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی»دوشنبه ۳مهرماه ساعت ۱۰ در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می شود.