رئیس مرکز ذخایر زیستی و ژنتیکی گفت:تاکنون ۷ هزار و ۲۰۰ نمونه گیاهی که به هر طریقی از کشور خارج شده را بازگردانیم و در مرکز ذخایر زیستی و ژنتیکی نگهداری می کنیم.

به گزارش پرس شیعه به نقل از مهر، دکتر سیدحسن شاهزاده فاضلی در گفتگو با مهر اظهار داشت: مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران توانسته با راه اندازی تمامی تکنیک ها و بخش ها در قالب استانداردترین شرایط بین المللی بهترین موقعیت را در تمام  دنیا از نظر نمونه های زیستی در زیست بانک داشته باشد.

وی افزود: این اقدامات به گونه ای انجام شده که توانسته ایم اعتماد خیلی از دانشمندان خارجی را در دنیا به خود جلب کنیم به نحوی که نمونه های زیستی خارجی نیز در این زیست بانک نگهداری می شود.

رئیس مرکز ذخایر زیستی و ژنتیکی ایران با بیان اینکه برخی نمونه ها در ایران وجود ندارند ولی در کشورهای دیگر نگهداری می شوند، اظهار داشت: در حال حاضر برخی نمونه های زیستی که توسط توریست ها خارج شده و در ایران رویشگاهی ندارد را نیز در زیست بانک نگهداری می کنیم.

به گفته فاضلی، به طور مثال برخی نمونه های ما در آمریکا است ولی به دلیل اینکه در تحریم هستیم این نمونه ها را به کشور باز نمی گردانند. از این رو آمار دقیقی نداریم که به چه میزان نمونه های زیستی ما در کشورهای دیگر هستند.

شاهزاده فاضلی، با تاکید بر اینکه درصدد هستیم نمونه های بومی را که از کشور توسط توریست ها یا به هر روشی خارج شده را بازگردانیم و در زیست بانک ذخیره کنیم، افزود: تاکنون ۷ هزار و ۲۰۰ نمونه گیاهی را که از کشور خارج شده بود، بازگردانده ایم و در مرکز ذخایر زیستی و ژنتیکی نگهداری می کنیم.

رئیس مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با بیان اینکه راه اندازی کلکسیون برای ذخیره سازی نمونه های زیستی هزینه بر است، عنوان کرد: تاکنون خیلی از ارگان ها برای راه اندازی کلکسیون هایی در زیست بانک پیشقدم شده اند.